No surprises there, it was the soon to be opened Grand Hotel on Stockholm's Blasieholmen, a truly grand construction at the time, which offered 314 rooms. The price? A room with a view set you back between SEK 4.50 and 7.50 per night while the rooms without a view came at SEK 1.50 and 3.00. (SEK=Swedish kronor. The Swedish currency changed in the year prior to the hotel opening, until 1873 the main coin was the Riksdaler.)

Click the Ajax Zoom image on the right to see and read Page One of our issue of April 30, 1874, or scroll down to read the text below (You find the text on the Grand Hotel under 'Sweden' at the center of page, in Swedish only)

ADVERTISEMENT

Today? A search through hotels.com did not offer rooms at the hotel - Stockholm hotels through hotels.com - but the hotel's website, at Grand Hotel, Stockholm offers rooms with a view at SEK 3,990, and without a view at SEK 2,990. It's important to note that part of the difference, from 7.50 to 3,990.00 is inflation. According to Sweden's National Bank's (Riksbankens) Historisk monetär statistik för Sverige and by considering the Consumer Price Index, SEK 7.50 in 1874 would represent just under SEK 400 today. It is equally important to note that the average male industry workers' wages were less than SEK one per hour and around SEK 250 per month at the time... (The working week was not restricted to 48 hours in manufacturing, commerce and transport until 1920.)*

From Nordstjernan, Thursday, April 30, 1874, page 1:

Stockholm. Grand Hôtel, det nya hotellet på Blasieholmen i Stockholm, som började för endast halfannat år sedan, är redan så nära sin fullbordan att detsamma i sin helhet kommer att öppnas någon dag i slutet af nästa månad. Arbetet kan följaktligen sägas hafva bedrivits med nästan förvånande skyndsamhet, helst om man tager i betraktande den omsorg och noggrannhet, hvarmed det utförts. Den storartade hotellbyggnaden innehåller nemligen 314 rum, af hvilka mer än 250 äro afsedda för resande. Af dessa senare äro menligen hundra rum, jemte en mängd salonger, så belägna, att man från dem har den vackraste utsigt öfver framför liggande partier af hufvudstaden. Priset på dessa rum kommer at blifva 4-7 och en half kroner för dag, under det priset på öfriga rummen, som ej ega utsigt, blifver omvexlande 1 och half till 3 kronor för dag.
Hotellet innehåller dessutom en mängd andra lokaler. Jordvåningen utgöres af schweizeri med biljard, telegrafstation, som kommer att hållas tillgänglig så väl för allmänheten som för resande, badrum, rak- och frisörsalong med flera för resandes beqvämlighet afsedda inrättningar, äfvensom kök. Våningen 1 trappa upp utgöres dels af rum för resande, dels af festvåning med en ytterst elegant och smakfullt inredd matsalong, något större än stora salongen på Hotel Rydberg, samt dels af läs- och rökrum. De öfriga våningarna innehålla rum för resande.
Alla rummen jemväl de inåt gårdarne belägna, äro ljusa, rymliga och beqväma, i allmänhet högst elegant, alltid komfortabelt inredda. I öfrigt har allt, från det minsta till det största, som kan tjena till resandes beqvämlighet, blifvit med omsorg anordnat. Rummen uppvärmas genom värmeledning, hvars rör blifvit ledda genom vanliga kakelugnar, på det värmen skall blifva mera modererad och följaktligen behagligare. Åtskilliga rum äro dock försedda med andra kakelugnar, för den händelse den resande skulle önska en vanlig brasa. På vinden finnas skåp till förvarande af sänglinne, hvilka skåp jemväl uppvärmnas genom värmledningsrör, så att lakan och dylikt alltid kunna vara torra och fuktfria.
Från stora trappuppgången, som är utmärkt vacker, kunna resande, om de så önskar, blifva hissade upp till de olika våningarna medelst en hissapparat, som drifves af ett i samband med värmeledningen stående maskineri och som skall inredas i form af ett litet kabinett. Hotellet genomskäres öfverallt af gångar och korridorer till underlättande af kommunikationen med de olika delarna, så att resande följaktligen ej behöfva besväras af omvägar. Från takets midtelparti, som kommer att beklädas med golf och förses med soffor, har man den vackraste utsigt öfver alla delar af hufvudstaden.
Genom en längre tid, fortsatt daglig uppvärmning medelst värmelednings, i förening med ständig ventilering, har byggnaden redan gjorts fullkomligt torr och fuktfri.
Anläggningskostnaden, inberäknadt möbler och inventarier, uppgår till omkring 2,000,000 kronor.
Hotellet kommer at förestås af Hr Cadiers blifvande måg, före detta löjtnanten Emil Malmsten.

Grand Hôtel Stockholm opened on June 14, 1874.

* Source: Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden / Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008. Sveriges Riksbank, 2010.